កម្មវិធីគ្រប់គ្រងផ្ទះសំណាក់ខ្នាតតូចនិងមធ្យម

ទះសំណាក់ជាច្រើនគ្រប់គ្រងបន្ទប់ដោយសៀវភៅនិងប៊ិច។​ ការងារនេះត្រូវការ ចំណាយពេលវេលា និងមានកាលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងលើអាជិវកម្មរបស់ម្ចាស់ហាង នៅពេលគាត់មិននៅហាង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងសម្រាប់ ផ្ទះសំណាក់ខ្នាតតូចនិងមធ្យមមិនមានជម្រើសច្រើនទេ។

តែកម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាង Hangpopok POS Cloud System ឆ្លើយតបទៅនឹង ការគ្រង់គ្រងផ្ទះសំណាក់ខ្នាតតូចនិងមធ្យម ជួយឲ្យការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទិ្ធភាព។ កម្មវិធីយើងខ្ញុំអាច ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទនិងកំព្យូទ័របានជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី៧ដុល្លានៅក្នុងមួយខែ។ អ្នកអាចមើលចំណុចប្រទាក់កម្មវិធីនៅខាងក្រោម Comment។

សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Hangpopok POS Cloud System តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៨៨៨៨ ៩៩៧២៩/ ០៨៧៨៦៩០៩០/ ០៩២៨៨៨៦១១/ ០៩២៨៨៨៦២២ ឬផ្ញើសារតាម Facebook Page: Hangpopok POS Cloud System ​ដើម្បីទទួលពត៌មានបន្ថែម។