ឯកសារ​

1.ហាងពពកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា

1.1.របៀបដំឡើងកម្មវិធី Teamviewer

Website

Last updated on 13/01/2020

1.2.របៀប Login /Logout នៅលើវេបសាយ (Website) និងទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)

១. របៀប Login នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ Login តាមរយៈវេបសាយរបស់ហាងពពក

 • ដំបូងចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ហាងពពក https://hangpopok.com

 • បញ្ចូលឈ្មោះហាងរបស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ viviefashion

 • លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូល Username/លេខទូរស័ព្ទ និង Password ដើម្បីបន្ត Login ទៅ Dashboard ឫ Sell

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ Login តាមរយៈ Link ដែលខាងបុគ្គលិកហាងពពកផ្ដល់ជូនពេលទៅតំឡើង (Deployment) System ជូនលោកអ្នក

 • បញ្ចូល Link ដែលហាងពពកផ្ដល់ជូន។ ឧទាហរណ៍៖  yourshop.hangpopok.com

 

 

២. របៀប Logout នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

 • វិធីសាស្ត្រទី១៖ Logout តាមរយៈ DASHBOARD

 

 • វិធីសាស្ត្រទី២៖ Logout តាមរយៈ SELL

 

៣. របៀប Login នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

 

៤. របៀប Logout នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

Last updated on 09/12/2019

1.3.របៀបប្ដូរលេខសំងាត់ (Change password)

១. របៀប ប្ដូរលេខសំងាត់នៅលើវេបសាយ (Website) ហាងពពក – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ ប្ដូរលេខសំងាត់តាមរយៈ ប្រូហ្វាល់ (Profile)

 • ដំបូងចូលទៅកាន់ ប្រូហ្វាល់ ឫ Profile

 • បន្ទាប់មកចុចលើប៉ូតុង ប្ដូរលេខសំងាត់ ឫ Change Password

 • ដើម្បីប្ដូរលេខសំងាត់ថ្មីបានអ្នកត្រូវតែបញ្ចូល លេខសំងាត់ចាស់លេខសំងាត់ថ្មី និង បញ្ជាក់លេខសំងាត់ថ្មី  

ចំណាំ៖ វិធីសាស្រ្តទី១ អ្នកត្រូវមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចកែប្រែ លេខសំងាត់​ ​ខ្លួនឯងបាន ឫមានសិទ្ធស្មើរទៅនឹង Admin។ សិទ្ធគឺផ្ដល់អោយតាមរយៈគណនី Admin

 

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ ប្ដូរលេខសំងាត់តាមរយៈ អ្នកប្រើ (User)

 • ដំបូងចូលទៅកាន់ អ្នកប្រើ ឫ User

 • បន្ទាប់មកជ្រើសរើសបុគ្គលិក ឫគណនីអ្នកប្រើមួយណាដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលេខសំងាត់ រួចចុចប៉ូតុង Edit

 • ជាចុងក្រោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខសំងាត់ថ្មីទៅក្នុងប្រអប់ លេខសំងាត់ រួចហើយចុចប៉ូតុង រក្សាទុក

ចំណាំ៖ វិធីសាស្រ្តទី២ គឺទាមទារអោយគណនីរបស់លោកអ្នកមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ ឫមានសិទ្ធស្មើរទៅនឹង admin

Last updated on 28/11/2019

1.4.Refresh on mobile to download new data

Mobile

Last updated on 12/12/2019

2.ម្ចាស់អជីវកម្ម និងអ្នកគ្រប់គ្រង

2.1.ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង Dashboard

Web

Mobile

Last updated on 12/12/2019

2.2.បន្ថែមផលិតផល

Website

Last updated on 12/12/2019

2.3.នាំចូលស្ដុក

Website

Last updated on 12/12/2019

2.4.ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ដុក

Website

Last updated on 12/12/2019

2.5.ពិនិត្យមើលស្ដុកចេញ ចូល

Website

Last updated on 12/12/2019

3.បេឡាករ និងបុគ្គលិក

3.1.ការលក់សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន

Mobile

Mobile

Last updated on 12/12/2019

3.2.ការលក់ក្នុងហាងលក់រាយ

Website

Mobile

Last updated on 12/12/2019

3.3.ប្ដូរវេន

Website

Mobile

Last updated on 12/12/2019

3.4.សងប្រាក់វិញ

Website

Last updated on 12/12/2019
Suggest Edit