ឯកសារ​

របៀប Login /Logout នៅលើវេបសាយ (Website) និងទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)

១. របៀប Login នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

+ វិធីសាស្ត្រទី១៖ Login តាមរយៈវេបសាយរបស់ហាងពពក

  • ដំបូងចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ហាងពពក https://hangpopok.com

  • បញ្ចូលឈ្មោះហាងរបស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ viviefashion

  • លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូល Username/លេខទូរស័ព្ទ និង Password ដើម្បីបន្ត Login ទៅ Dashboard ឫ Sell

+ វិធីសាស្ត្រទី២៖ Login តាមរយៈ Link ដែលខាងបុគ្គលិកហាងពពកផ្ដល់ជូនពេលទៅតំឡើង (Deployment) System ជូនលោកអ្នក

  • បញ្ចូល Link ដែលហាងពពកផ្ដល់ជូន។ ឧទាហរណ៍៖  yourshop.hangpopok.com

 

 

២. របៀប Logout នៅលើវេបសាយ (Website) – មាន ២ វិធីសាស្ត្រ

  • វិធីសាស្ត្រទី១៖ Logout តាមរយៈ DASHBOARD

 

  • វិធីសាស្ត្រទី២៖ Logout តាមរយៈ SELL

 

៣. របៀប Login នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

 

៤. របៀប Logout នៅលើទូរស័ព្ទដៃ (Mobile)  – មាន ១ វិធីសាស្ត្រ

Last updated on 09/12/2019
Suggest Edit