ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែជ្រើសរើសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្ម Hangpopok Cloud POS?

អភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ហាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យើងបានប្រមូលព័ត៌មានពីហាងចំនួន១០០០នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មដែលសមស្របជាមួយហាងទាំងអស់

មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់។

 អ្នកអាចប្រើលើគ្រប់ឧបករណ៍ដូចជា កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ថេប្លេត ipad ។ល។ ដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពពក(Cloud)យ៉ាងទំនើបប្រព័ន្ធយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិនិត្យទិន្នន័យលក់របស់អ្នក ពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយឧបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ

សម្រាប់ហាងនីមួយៗ។

យើងអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ហាងសាកល្បងប្រើប្រព័ន្ធ៣ខែ ដើម្បីប្រកដថា កម្មវិធីគ្រប់គ្រងPOS របស់យើងខ្ញុំសមស្របជាមួយតម្រូវការរបស់ហាង។

Showcase

HangPopok at Chaokuay Teng Nueng @JetContainer

Want a cloud service to help your business?

Focus on your business, let us do the rest

អត្ថបទ