តើមានអ្វីខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងពពកដែលប្រើពពកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឆូតកាតធម្មតា?

Posted on Leave a commentPosted in អាជីវកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងឆ្ងល់អំពីភាពខុសគ្នារវាង ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ី […]

របៀបលក់នៅក្នុងទំព័រលក់សម្រាប់បុគ្គលិក – ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ហាងពពក (Hangpopok)

Posted on Leave a commentPosted in របៀបប្រើប្រព័ន្ធហាងពពក

នេះគឺទំព័រលក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ហាងពពក ( […]